Industria y PYMEs

SOLDABEREZI

E75038059
Sta. Lutzi Anduaga, s/n Pab. 7 Mod. 12
EZKIO-ITSASO
656797944
info@soldaberezi.com
http://www.soldaberezi.com
Soladaduras especiales. Recuperación de matrices de forja
2