LAGUNTZAK MERKATARITZA SEKTOREARENTZAT / AYUDAS AL SECTOR COMERCIAL

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak euskal merkataritza sektoreko laguntzen deialdia egin du.

Laguntzaren helburua da euskal txikizkako merkataritzako pertsona autonomoak, mikroenpresak eta enpresa txikiak babestea eta haiei laguntza ematea, Covid-19ren ondorioz jasaten ari diren inpaktua gutxitzeko eta osasun-alarmaren egoera amaitu ondoren berriro abian jartzeko.
Erakunde onuradunak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza fiskala eta soziala duten pertsona autonomoak, txikizkako mikro eta enpresa txikiak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne, bai eta establezimendua dutenak ere, baldin eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak erabat bertan behera utzi badu jarduera, edo salmenten murrizketa %75etik gorakoa izan badu.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK

a) Merkataritza-jarduera egiteko erabiltzen den lokal edo hiri-finka bakar baten alokairu-gastuak, 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abuztuaren 31ra arte.
b) Merkataritza-jarduera egiteko erabiltzen den lokal edo hiri-finka erosteko hipoteka-maileguaren edo mailegu pertsonalaren kuotak (amortizazioa + interesak), 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abuztuaren 31ra arte.
c) 2020ko udaberri-udara sasoiko produktuen stocka erostearen gastua, 2020ko martxoaren 14a baino lehenago erosi eta jaso bada.
d) Ohiko gastu hauek zuzenean lotuta daude diruz lagundu behar den merkataritza-jarduerarekin: energia-hornikuntzako gastuak, telekomunikabide-zerbitzuak (telefonoa, Interneta), aseguruen primak, COVID-19ari lotutako dirulaguntzetarako aholkularitza eta kudeaketa zerbitzuak kontratatzetik eratorritako gastuak txikizkako merkataritza-enpresetan, gehienez 150 € eta merkataritza-jarduera babesteko eta dinamizatzeko jarduerak errazteko asmoz ondorengo berpizte eta berraktibazio faseetan, tokiko, eskualdeko, probintziako eta euskal merkataritza-elkarteetarako afiliazio-kostuak, 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abuztuaren 31ra arte.

LAGUNTZEN BANAKAKO ZENBATEKOA
Gehienezko diru-laguntza: 3.000 € enpresako

ESKAERA
Tramitazio elektronikoa: http://www.euskadi.eus/servicios/1103201/

OHARRA
Enpresak gutxienez lau hilabetez egon behar du irekita alarma-egoera amaitzen denetik.
Laguntzak eskatzeko epea 2020ko ekainaren 29a izango da.


El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco convoca las ayudas al sector comercial vasco.

El objetivo de la ayuda es proteger y dar apoyo a las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas de comercio minorista vasco, para minimizar el impacto que están sufriendo a causa de la Covid-19 y posibilitar su relanzamiento lo antes posible, una vez finalizado el estado de alarma sanitaria.

Las entidades beneficiarias serán las personas autónomas, las micro y pequeñas empresas minorista, incluidas las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, con domicilio fiscal y social, así como establecimiento, en la Comunidad Autónoma de Euskadi y para los que su actividad se ha visto suspendida totalmente por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo o ha sufrido una reducción de sus ventas superior al 75%.

GASTOS SUBVENCIONABLES
a) El pago del alquiler del establecimiento (un único establecimiento) donde se desarrolla la actividad, siempre que no sea parte de la vivienda de la persona solicitante y no exista relación de parentesco con el arrendador, ni sea espacio compartido con otra empresa (3 meses consecutivos entre el 14/03 y el 31/08).
b) Los pagos de las cuotas de los préstamos hipotecarios o personales por compra del establecimiento donde se desarrolla la actividad (3 meses consecutivos entre el 14/03 y el 31/08).
c) El gasto de adquisición del stock de producto de temporada primavera-verano 2020 adquirido y recepcionado con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma.
d) Los siguientes gastos corrientes: suministros energéticos, servicios de telecomunicaciones, primas de seguro, cuotas de afiliación a asociaciones comerciales, contratación de servicios de asesoramiento/gestión de las ayudas vinculadas a la Covid-19.
e) Las cuotas de amortización de préstamos para financiación de inversiones realizadas entre el 1 de enero de 2019 y la entrada en vigor del estado de alarma. Se incluye la adquisición de inmovilizado mediante leasing (3 meses consecutivos entre el 14/03 y el 31/08).

CUANTÍA INDIVIDUAL DE LAS AYUDAS
Subvención máxima: 3.000€ por empresa

SOLICITUD
Tramitación electrónica: http://www.euskadi.eus/servicios/1103201/

NOTA
Se requiere que la empresa se mantenga abierta al menos durante 4 meses desde la finalización del estado de alarma.
El plazo de presentación de solicitudes será el 29 de junio de 2020.

« »