Global Training 2021

Garapen Agentzien Euskal Elkarteak eta Donostiako Sustapenak, Donostiako Garapen Agentziak eta Ekonomia Sustapen Sailak, nazioarteko mugikortasuna oinarri duen Global Training Beken edizio berria jarri dute abian. Programa hau SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren eta Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren) ekimena da.

Beka-programa honek unibertsitate-titulua eta goi-mailako lanbide-heziketa duten gazteen eskura atzerriko enpresa eta erakundeetan praktika ordainduak egiteko aukera jartzen du, beren profil akademikoarekin nahiz profesionalarekin lotutako jarduera eta proiektuetan, gutxienez 6 hilabetez.

Global Training 2021 beketarako izena ematea entitate bakar batean egin daiteke.

 

1. BEKEN DESKRIBAPENA

 • Gutxienez 6 hilabeteko bekak.
 • Finantzaketa: 1.500 €/hilean.
 • Eremu geografikoa: mundu osoa.

2. BALDINTZAK

 • Diplomatura, lizentziatura edo goi-mailako lanbide heziketako titulazioa izatea.
 • 2021eko urtarrilaren 1ean, 31 urte bete gabe izatea
 • Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eskabideak aurkezteko epea ireki aurreko 12 hilabetetik gorako antzinatasunarekin, edo 5 urtetik gorako antzinatasunarekin, aurreko 10 urteetan.
 • Unibertsitate-tituludunentzako antzeko prestakuntza helburua duen beste edozein laguntza jaso ez izana, baldin eta, laguntza horren bidez, nazioarteko erakunde edo enpresetan 6 hilabetez edo epe luzeagoz praktikak egin badira atzerrian.
 • Salbuespen gisa, 2020an COVID 19aren pandemiagatik bekak bertan behera geratu eta gero, edizio honetan berriz aurkeztu ahal izango dira 2019an Global Training beka bat lortutako onuradunak (Kasu zehatzak ezagutzeko begiratu bukaerako lotura).
 • Beka normaltasunez garatzea eragozten duen gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea; edo beka onartzeko orduan ez izatea eguneroko bizitzako jarduerak mugatzen dituen patologiarik.
 • Ezin izango dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehazten diren inguruabarretako batean dauden pertsonak
 • Ingeles maila bikaina izatea. B2 maila hartuko da erreferentziatzat unibertsitate-irakaskuntza ofizialetako graduko titulazioen kasuan, eta, aldiz, B1 maila, berriz, goi-mailako lanbide-heziketako titulazioen kasuan. Ingeles-maila egiaztatzeko, ezagutza-maila neurtuko duen ahozko eta idatzizko proba bat egingo da, hautagaiak bere ingeles-maila bermatzen duen egiaztagiri homologatua ez baldin badu.
 • Praktikak egingo dituen enpresak edo erakundeak eskatutako profilera egokitzea.
 • Eskatzaileak ez izatea inolako zigor edo administrazio zehapenik, diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, eta, era berean, e

3. EPEA ETA HAUTAPEN-PROZESUA:

2021eko ekainaren 14tik uztailaren 16ra.

 

⇒Kontsultak egiteko:

943 25 00 98

rcuriel@uggasa.eus

vripa@uggasa.eus

⇒Informazio gehiago eta eskaera egiteko

Garapen, Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo, y Fomento de San Sebastián, Agencia de Desarrollo y Departamento de Promoción Económica de San Sebastián, lanzan una nueva edición de movilidad internacional Global Training. Este programa es una iniciativa de SPRI-Agencia Vasca de desarrollo Empresarial y Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización).

Las Becas Global Trining ponen a disposición de los/las jóvenes con titulación universitaria y formación profesional de grado superior la opción de realizar prácticas remuneradas en empresas y organismos en el extranjero, en actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional durante al menos 6 meses.

Sólo se podrá realizar la inscripción para las  Becas Global Training 2021 en una entidad.

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS BECAS GLOBAL TRAINING 2021

 • Becas con una duración de al menos 6 meses.
 • Financiación 1.500 €/mes.
 • Ámbito geográfico: Todo el mundo.

2. REQUISITOS PARA OPTAR A LAS BECAS GLOBLAL TRAINING 2021

 • Contar con una titulación de diplomatura, licenciatura o formación profesional de grado superior.
 • No tener cumplidos 31 años a 1 de enero de 2021.
 • Vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco con antigüedad superior a los 12 meses inmediatamente anteriores a la apertura de plazo de presentación de solicitudes, o de 5 años continuados a lo largo de los 10 años inmediatamente anteriores.
 • No haber sido beneficiario o beneficiaria de esta u otras ayudas o becas dirigidas a titulados y tituladas universitarias que tengan un objeto formativo similar y que en su itinerario hayan posibilitado realizar prácticas en el exterior de duración superior o igual a 6 meses en empresas u organismos internacionales.
 • Excepcionalmente, debido a las cancelaciones de becas en 2020 con motivo de la pandemia de COVID 19, podrán volver a presentarse a la presente edición del programa las personas que fueron beneficiarias de una beca Global Training 2019 (para conocer los casos concretos ampliar información en el enlace del final).
 • No podrán volver a presentarse los candidatos que cumpliendo las condiciones descritas en el apartado anterior, tengan importes pendientes de reembolso a alguna Entidad responsable de becas del programa Global Training 2019.
 • No padecer enfermedad ni estar afectado o afectada por limitación física o psíquica que impida el normal desarrollo de la beca o patologías que limiten las actividades de la vida cotidiana en el momento de aceptación de la beca
 • No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
 • Contar con un excelente nivel de inglés, tomando como referencia el nivel B2 para las Titulaciones de Grado de las enseñanzas universitarias oficiales, y el nivel B1 para Formación Profesional de Grado Superior. A tal efecto, se realizará una prueba oral y escrita que determinará los conocimientos de la persona candidata a becaria, en caso de no contar con título acreditativo y homologado del mismo.
 • Adecuarse al perfil requerido por la empresa u organismo en el que se realizarán las prácticas.
 • No estar sancionad@ administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

3. PLAZO Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS BECAS 2021

Del 14 de junio a 16 de julio de 2021.

 

⇒Para realizar una consulta:

934 25 00 98

rcuriel@uggasa.eus

vripa@uggasa.eus

⇒Más información e inscripción

« »