BALIO DIFERENTZIALA ETA IRAUNKORTASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA / PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACION DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Gipuzkoako enpresen balio diferentziala eta iraunkortasuna sustatzeko laguntzen programak ondorengo jarduerak izango ditu xede:

•Aukerak eta gaitasunak balio alorretan eraldatzea. Ikuspegi eskuinezkertia ahalbidetzen duten gaitasuank eta jarduerak sustatzea, bai egundo jardueraren ustiapena eta funtzionamendua, bai esplorazioa; aukera berriak sortzea, jardueraren eraldaketa sustatuz, jarduera berrien eta etorkizuneko enpresa eredu berrien balio ekarpenaren bidez.

•Enpresa jardueraren jarraipena eta sustraitzea sustatzea testuinguru egoki bat sortuz eta garatuz.

•Enpresen arteko lankidetzarako dinamikak. Gaitasun lehiakorrak bultzatzea enpresen arteko lankidetzaren bidez, proiektu jakin batzuk eta enpresa aukera berriak garatzeko dimentsio egokia (merkatuei erantzuteko ahalbmena) lortzeko.

•Ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan
integratzeko proiektuak.

•Ekonomia sortzailea baioesteko proiektuak.

•Garapen jasangarria sustatzeko (GJH) eta enpresen balio social partekatua sortzeko proiektuak. Balioi sozial partekatua modu proaktiboan sortzearen aldeko testuinguru bat sustatzea, alderdi ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa Gipuzkoaoako enpresa jardueraren eraldaketan txertatuz.

Dirulaguntzak kostu hautagarrien %75 izango dira, salbu eta hainbat proiektuetanikerketak, analisiak, azterketak, tresnak, kontzientziazioa eta sentsibilizazioa, ebaluazioa eta sustapen eta dinamizaio ekintzak- %100 izango baitira.

Eskaera aurkezteko epea: 2020 Irailak 29, 12.00ak.
Jardueren hasiera: eskaera egin ondoren, eta 2020an zehar.
Proiektuen exekuzioa: 2021 Ekainak 28
Proiektuen zuriketa: 2021 Uztailak 28

Informazio gehiago

Dirulaguntzak kudeatzeko aplikazioa

Las actuaciones subvencionables del programa para promover el valor diferencial y la sostenibilidad de las empresas de Gipuzkoa son las siguientes:

•Promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad: promover capacidades y actuaciones que hagan posible la visión ambidiestra, tanto la explotación, funcionamiento de la actividad actual, como la exploración, generar nuevas oportunidades impulsando la transformación de la actividad a través de la aportación de valor de nuevas actividades y nuevos modelos empresariales futuros.

•Impulsar la continuidad de la actividad empresarial a través de la creación y desarrollo de un contexto favorable que genere instrumentos y ámbitos facilitadores para la transmisión empresarial.

•Dinámicas de colaboración interempresarial. Impulsar capacidades competitivas mediante la colaboración entre empresas para definir y alcanzar dimensiones idóneas para el desarrollo de proyectos concretos y nuevas oportunidades empresariales.

•Integrar la economía circular en toda la cadena de valor de la actividad empresarial.

•Valorizar la economía creativa. Promover el valor de la economía creativa para generar y contribuir al desarrollo de ámbitos de oportunidad.

•Promover el desarrollo sostenible (ODS) y la generación de valor social compartido de las empresas.

Las ayudas serán del 75% de los costes elegibles, a excepción de los proyectos referidos a estudios, análisis, prospección, herramientas, concienciación y sensibilización, evaluación y acciones de promoción y dinamización que serán del 100%.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 29 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas.
Plazo de inicio de las actuaciones: con posterioridad a la solicitud de la ayuda, dentro del año natural.
Fecha de ejecución de los proyectos: 28 de junio de 2021.
Fecha de justificación de los proyectos: 28 de julio de 2021.

Información y documentos

Aplicativo para gestionar las subvenciones

 

« »