ENPRESETAN PERTSONEN PARTAIDETZA SUSTATZEKO PROGRAMA/ PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS

Laguntzak Gipuzkoako enpresak ditu onuradun eta helburua, kalitatezko enplegua, balio sozial partekatua eta jasangarritasun hirukoitza (ekonomikoa, soziala, ingurugirokoa) bultzatzeko, pertsonetan oinarritutako enpresa eredu partehartzaileagoak sustatzea da.

DIRULAGUNTZAREN XEDE DIREN JARDUERAK:
Enpresetan, konpromisotik eta erantzunkidetasunetik, pertsonen partaidetza eremu hauetan ezartzeko prozesuak bultzatzen dituzten proiektuak:
•Partaidetza kudeaketan.
• Partaidetza, erabaki estrategikoetan.
•Partaidetza, emaitzetan.
•Partaidetza, kapitalean.

Proiektu horiek proposatu eta garatu daitezke helburu hauek dituen jarduketa batetatik: sendotzea eta garatzea antolakuntza-eraldaketa, lehiakortasuna eta jasangarritasuna, jarraitutasuna eta belaunaldi aldaketa, transmisioa, gizarte ekonomia, eta baita enpresa-berregituratze eta berrabiatze bereraino ere.

KOSTU HAUTAGARRIAK
Barruko langileen kostuak; hauek ezingo dute guztizko kostu hautagarriaren %40 gainditu, eta gehieneko muga orduko 35€ izango da. Kanpo pertsonalaren kasuan, gehienez 69,29€ orduko onartuko da.

ZENBATEKOA:
Kostu hautagarrien %75 artekoa izan daiteke.

EPEAK:
→Eskaera aurkezteko: 2020ko Irailak 8, 12.00h.
→Proiektuen hasiera: eskaera aurkeztu ondoren, eta 2020 urtearen baitan.
→Proiektuen exekuzioa: 2021eko ekainak 30.
→Proiektuen zuriketa: 2021eko uztailak 30.

ESKAERA:
Informazioa eta dokumentuak

Dirulaguntza eskatu eta kudeatzeko aplikazioa

Las ayudas tienen como entidades beneficiarias a las empresas radicadas en Gipuzkoa y su objetivo es promover modelos de empresas más participativos, basadas en las personas como parte fundamental del empleo de calidad, el valor social compartido y la triple sostenibilidad (económica, social, medioambiental).

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
Proyectos que impulsen procesos de implantación de la participación de laspersonas, desde el compromiso y la corresponsabilidad, en las empresas en los
siguientes ámbitos:
•Participación en la gestión.
•Participación en las decisiones estratégicas.
•Participación en los resultados.
•Participación en el capital.

Dichos proyectos se pueden proponer y desarrollar desde una actuación dirigida a fortalecer y desarrollar la transformación organizativa, la competitividad y sostenibilidad, la continuidad y el relevo generacional, la transmisión, la economía social y hasta la propia reestructuración y relanzamiento empresarial.

COSTES SUBVENCIONABLES
En el caso de los costes del personal interno, no podrán superar el 40% del coste total elegible, siendo elegible hasta un valor máximo de 35€/horas. En el caso de los costes de personal externo, se considerará elegible hasta un valor máximo de 69,29€/hora.

CUANTÍA:
Las ayudas serán del 75% de los costes elegibles.

PLAZOS A CUMPLIR:
→Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 8 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas.
→Plazo de inicio de las actuaciones: con posterioridad a la solicitud de la ayuda, dentro del año natural.
→Fecha de ejecución de los proyectos: 30 de junio de 2021.
→Fecha de justificación de los proyectos: 30 de julio de 2021.

SOLICITUD:
Información y documentos

Aplicativo para gestionar las subvenciones

 

« »