ETEek DIRULAGUNTZA JASOKO DUTE TELELANA FINANTZATZEKO

Gipuzkoako Foru Aldundiaren programa honen helburua, enpresa txikiek telelana egiteko behar diren ekipamenduak eta elementuak erosteko egin dituzten gastuak edo laster egingo dituztenak finantzatzea da, enpresa-jarduera mantendu arren, asko eragin baitiete pandemiaren hedapena ekiditeko hartutako neurriek.

 

1-DIRUZ LAGUNGARRIA

 Enpresek telelana ahalbidetzeko egindako gastuak, hala nola PCak, ordenagailu eramangarriak, web kamerak, mikrofonoak, bideokonferent zi a egiteko sistemak, software ofimatikoa, segurtasun informatikorako elementuak eta kasu bakoitzerako bereziak izan daitezkeen beste batzuk, prestakuntza edo aholkularitza gastuak barne.

 Diruz lagungarriak izango dira enpresako langileren baten izenean agertzzen diren gastuak, baldin eta deialdi hau indarrean jarri aurretik egin badira, eta, ondoren, enpresak ordainketa zuritzen badu.

Kasu horretan, enpresak, eskaerarekin batera erant zu kizunpeko deklarazio bat erant si beharko du. Bert an, ziurtatuko du inbert si oa Covid-19aren pandemiak sortutako egoe ragatik egin dela.

 

2-ONURADUNAK

 50 langile baino gutxiago dituzten, autonomo gisa aritzen diren pertsonak barne, eta bere jarduera Gipuzkoan garatzen duten ETEak

 

3-DIRULAGUNTZA

Egin den edo egingo den gastuaren %100 diruz lagunduko da, Balio Erantsiaren gaineko Zergarik gabe, gehienez 4.000 € enpresa bakoitzeko.

 

4-EPEA

Apirilaren 3tik urriaren 15 arte, edo, aurrekontua agortzen bada, lehenago.

 

5-ESKAERAK

Informazio gehiago eta eskaerak egiteko: https://egoitza.gipuzkoa.eus/

 

Laguntza eta neurri gehiago ikusteko


El presente programa tiene por objeto financiar los gastos realizados, o los que se realizarán para tal fin, por pequeñas empresas para la adquisición de equipos y elementos necesarios para realizar teletrabajo con el fin de mantener la actividad empresarial, afectada como consecuencia de las medidas tomadas para evitar la extensión de la pandemia.

 

1-GASTOS SUBVENCIONABLES

Se considerarán subvencionables aquellos gastos realizados por las empresas que tengan por objeto posibilitar el teletrabajo tales como: PCs y portátiles, cámaras web, micrófonos y sistemas de videoconferencia, software ofimático, elementos de seguridad informática y otros que pudieran ser específicos de cada caso, incluidos los gastos de formación o asesoramiento.

Podrán considerarse subvencionables aquellos gastos que figuren a nombre de algún empleado de la empresa, siempre que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente convocatoria y se justifique la compensación posterior por parte de la empresa. En este caso, la empresa deberá adjuntar a la solicitud una declaración responsable en la que certifique que la inversión se ha realizado como consecuencia de la situación generada por la pandemia del Covid-19.

 

2-BENEFICIARI@S

Las pymes, incluidas las personas que ejercen su actividad como autónomas, con una plantilla inferior a las 50 personas, que desarrollan su actividad en Gipuzkoa

 

3-CUANTIA

 Se subvencionará el 100% del gasto realizado o a realizar, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, hasta un máximo de 4.000 € por empresa.

 

4-PLAZO

 Del 3 de Abril al 15 de octubre de 2020, o antes en el caso de agotarse el presupuesto disponible.

 

5-SOLICITUD

 Para más información y solicitudes: https://egoitza.gipuzkoa.eus/es

 

Para ver más medidas y ayudas

 

 

« »