GAUZATU INDUSTRIA PROGRAMA

Oinarri teknologikoko enpresei edota enpresa berritzaileei emango zaie laguntza, baldin eta gutxienez 120.000 euroko inbertsio onartua egiten badute, eta, aldi berean, enplegua mantentzen eta/edo sortzen badute 24 hilabetean, gehienez jota. 

Enpresak teknologia-oinarrikotzat eta/edo berritzailetzat jotzeko, kontuan hartuko dira honako irizpide hauek (bat edo batzuk): 

•Goi-teknologiako industria-sektoreetan lan egitea; energia, fabrikazio aurreratua eta biozientziak-osasuna esparruek lehentasuna izango dute, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planean (RIS3 – Espezializazio Adimentsua) xedatutakoa betez. 

•I+G+b-n inbertsio ugari egina izatea. 

•I+G+b-ko proiektuak ustiatzea. 

•Jabetza teknologiko babestua izatea enpresa horien jabetza industriala. 

•Teknologia-parkeetan edo enpresa- eta berrikuntza-zentroetan egotea kokatua. 

•Euskal Autonomia Erkidegoko eskaintza teknologikoa eskuratzeko modua izatea. 

•Merkaturatu daitezkeen produktu edo prozesu berri bilakatzea jakintza teknologikoa. 

•Honako enpresa- eta berrikuntza-zentro (EBZ) hauetakoren batek gidatuta hasi direnak lanean, edo zentro hauetakoren baten gidaritzapean daudenak. 

•Enpresa-berrikuntzaren dimentsio globala. 

•Nazioartekotzeko plana izatea, enpresaren produktuak kanpoko merkatuetan sartzeko estrategia eta egin beharreko ekintzak zehazten dituena, eta enpresari interesatzen zaizkion eremuak eta horien periodifikatzea adierazten dituena. 

•Informazioaren gizartean sartu eta garatzeko estrategia eta ekimena edukitzea, eta enfasi berezia egitea informazio- eta komunikazio-teknologiak sartzen enpresaren jardueran eta negozio-ereduan. 

•Berdintasun-plana izatea edo gizon eta emakumeen arteko berdintasunean lankidetzan ari den erakunde baten ziurtagiriak izatea, baita jazarpen sexistaren kontrako protokoloak, lana eta familia uztartzeko neurriak izatea, eta abar ere. 

•Agindu honen ondorioetarako, halaber, oinarri teknologikoko enpresatzat eta/edo enpresa berritzailetzat jo ahal izango dira enpresa sortu berriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Zientzia eta Teknologia Planeko programen babespean egindako ikerketa eta/edo garapen teknologikoko proiektuetan jatorria dutenak. 

Gainerako baldintzak ikusteko ikusi webguneko laguntzen atala hemen.

ESKATZEKO EPEA ETA ESKAERA: 

Irailak 25, 12.00etan. 

https://app4.spri.net/GauzatuNet/home.aspx 


 Serán subvencionables aquellos proyectos realizados por empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora, que cuenten con una inversión admitida mínima de 120.000 euros y conlleven a su vez mantenimiento y/o generación de empleos, en un período máximo de 24 meses desde el inicio de las inversiones. 

 La consideración de Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadoras estará fundamentada en uno o varios de los siguientes criterios: 

•Operar en sectores industriales de alta tecnología (priorizándose Energía, Fabricación Avanzada y Biociencias-Salud). 

•Contar con altos niveles de inversión en I+D+i. 

•Explotar proyectos de I+D+i. 

•Que su propiedad industrial sea de carácter tecnológico protegida. 

•Encontrarse ubicadas en Parques Tecnológicos o, en Centros de Empresas e Innovación. 

•Disponer de accesibilidad a la oferta tecnológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

•Convertir el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos para su introducción en el mercado. 

•Que hayan iniciado su actividad y/o que estén tuteladas por un CEI, Centros de Empresas e Innovación 

•Dimensión global de la innovación empresarial. 

•Contar con un Plan de Internacionalización en el que se especifiquen la estrategia y las acciones a realizar para introducir sus productos en los mercados exteriores, señalando las zonas de interés y su periodificación. 

•Contar con una estrategia e iniciativa para su incorporación y desarrollo en la Sociedad de la Información, haciendo especial énfasis en la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo de su actividad y modelo de negocio. 

•Contar con un Plan de igualdad o con certificados de entidad colaboradora en igualdades de oportunidades entre mujeres y hombres así como, protocolos contra el acoso sexista, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, etc…. 

•Las empresas de nueva creación que tengan su origen en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico acogidos a los programas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del País Vasco. 

Para ver los requisitos de la subvención accede a la sección de ayudas de nuestra web aquí.

PLAZO Y SOLICITUD: 

25 de septiembre a las 12.00 horas. 

https://app4.spri.net/GauzatuNet/home.aspx 

« »