Gipuzkoa Industria 4.0

Gipuzkoa Industria 4.0: Produktuen eta zerbitzuen garapena

Xedea:

Fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 Industriaren merkatura zuzentzen diren produktu eta aplikazio berriak garatzera zuzendutako proiektuak, betiere, berrikuntza badute, hau da, produktu edo prozesu garapenak (edo bien konbinazioa) berriak edo hobetuak badira, edo nabarmen desberdinak, entitate eskatzaileak eskaintzen dituenen aldean. Proiektuak garapen esperimentaleko kategorian sartuko dira, kontuan hartuta Europar Batzordeak definitzen duena, hain zuzen, dirulaguntza programa honen araudiaren 1. oinarrian azaltzen dena.

Onuradunak:

Entitate onuraduntzat joko dira bere jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresak, betiere laguntzen den proiektuaren emaitza instalazio horietan zuzenean aplikatzen bada. Era berean,

proiektua Gipuzkoako Lurralde Historikoko egoitzetan garatu behar da, hargatik eragotzi gabe proiektuaren zati bat lurraldetik kanpo azpikontratu daitekeela.

Diruz lagunduko diren jarduera eta gastuak:

Diruz lagundu daitezke, besteak beste, ondoko alorrekin lotutako 4.0 produktuen edo 4.0

zerbitzuen garapena:

– Ekoizpen prozesuaren kudeaketa eta kontrola

– Konektagarritasuna

– Big Data

– Konputazioa eta lainoa

– Errealitate handitua eta errealitate birtuala

– Robotika aurreratua

– Gauzen Interneta (IoT)

– Ikusmen artifiziala, 3D ikuskapena eta neurtze aurreratua

– Fabrikazio gehigarria eta 3D inpresioa

– Prozesuen eta produktuen trazabilitate teknologiak

Eskaera eta epea:

2020ko martxoaren 14tik (14a barne). Enpresa bakoitzak proiektu bakar bat aurkez dezakedeialdi bakoitzeko.

PROIEKTUAREN BUKAERA JUSTIFIKATZEKO EPEA: 2021eko UZTAILAREN 24a bainolehen

Informazio gehiago:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2020/03/13/e2001454.htm


GIPUZKOA INDUSTRIA 4.0. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Objeto:

Proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos y aplicaciones destinados al mercado de la Fabricación Avanzada y de la Industria 4.0 que comporten innovación, entendida esta

como el desarrollo de productos o procesos (o una combinación de ambos), nuevos o mejorados, que difieren significativamente de los productos o procesos ofrecidos por la entidad solicitante. Los proyectos deberán incluirse dentro de la categoría definida por la

Unión Europea como de “desarrollo experimental” y que se describe en la base 1ª de la normativa del presente programa de ayudas.

Beneficiari@s:

Tendrán la consideración de beneficiarias las empresas que desarrollan su actividad en Gipuzkoa, siempre que el resultado del proyecto a apoyar sea de aplicación directa a estas

instalaciones. Así mismo, el desarrollo del proyecto debe realizarse en las sedes del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio

Actuaciones objeto de subvención:

Entre otros, se consideran subvencionables el desarrollo de productos o servicios 4.0

relacionados con:

– Gestión y control del proceso productivo

– Conectividad

– Big Data

– Computación y cloud

– Realidad aumentada y realidad virtual

– Robótica avanzada

– Internet de las cosas (IoT)

– Visión artificial, inspección 3D y medición avanzada

– Fabricación aditiva e impresión 3D

– Tecnologías de trazabilidad de procesos y productos

Solicitud y plazo:

Desde el 14 de marzo

Cada entidad sólo podrá presentar un único proyecto por convocatoria.

JUSTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO: antes del 24 de JULIO de 2021

Más información:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/13/c2001454.htm

« »