INNOBIDEAK PROGRAMA: Lehiabide, Kudeabide eta Pertsonak

INNOBIDEAK LEHIABIDE

1- SARS-Cov-2 birusak mundu osoan eragindako krisia dela eta, Talka-planak eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planak egitea eta ezartzen laguntzea.
2- Berrikuntza proiektuak egitea, bakarka edo lankidetzan, produktu edo negozio prozesuetan.
3- Enpresaren tamaina handitzeko proiektuak edota enpresen arteko lankidetza proiektuak egitea.

INNOBIDEAK KUDEABIDE
Diruz lagungarriak diren jarduerak izango dira Talka-planari eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planari, kudeaketa aurreratuko hasierako kontrasteari buruzko txostenari edo
kudeaketa-diagnostikoari erantzuten dioten sendotze-proiektuak (2B fasea), enpresari jarraian adierazten diren eremu hauetan:
-Estrategia
-Bezeroak
-Pertsonak
-Gizartea
-Berrikuntzak
-Emaitzak

INNOBIDEAK-PERTSONAK

1- Enpresek SARS-Cov-2 birusak eragindako krisiaren ondorioei erantzuteko eginiko Talka-planetan eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planetan jasotako ekintzak, zeintzuen bidez pertsonen kudeaketa-eredu berriak eta eszenatoki berrian izango duten papera definituko baitira..
2- Enpresa proiektua kide guztien artean hobeto banatzea helburutzat duten ekintzak, ahalegina eginez jarraian adierazitako helburuetako bat (edo biak) lortzeko.
3- Hausnarketa proiektuak, laguntza emateko enpresei kudeaketaren edota jabetzaren ondorengotza modu ordenatuan planifikatzeko.
4- Konpainietako lantaldeek 4.0 Industriako teknologia berri eta bideratzaile digitalak txertatzeko behar dituzten gaitasunak identifikatzeko eta lehenesteko proiektuak.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak laguntza-eskaeraren aurkezpen elektronikoa egin eta gero abiaraziko dira, deialdiaren urte naturalaren barruan. Horretaz gain, tramitaziora onartuko dira 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako proiektuen laguntza-eskaerak, baldin eta eskaera aurkeztean aribidean badaude, eta betiere, eskaerak oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi hilabeteko epean aurkezten badira.

Erakunde onuradunak:
a) Jarduera ekonomikoko zentro bat edukitzea Euskal Autonomia Erkidegoan.
b) Jarduera hauetako bat egitea: industria arlokoa, erauzketakoa, eraldaketakoa, ekoizpenekoa, aurreko horien produkzio prozesuari lotutako zerbitzu teknikoetakoa, informazio- eta komunikazio-gizartearen arloekin lotutakoa, logistikakoa (garraioa izan ezik), eta diseinu industrial, ikus-entzunezko, bideo-joko eta moda sektoreei dagozkien sormen industrietakoa, baldin eta beren Jarduera Ekonomikoa jasota badago programak susta ditzakeen EJZen zerrendan.
c) Dirulaguntza eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan, gutxienez honelako batez besteko plantilla izatea.

Eskaera eta epeak:
Ekainak 16tik Irailak 24a bitartean.
www.spri.eus/lehiabide

Informazio gehiago:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/06/2002327e.shtml


LÍNEA INNOBIDEAK LEHIABIDE
1- Derivada de la crisis desatada a nivel global por el virus sarcs-cov-2, la realización y
acompañamiento en la implantación de planes de choque, de continuidad del negocio o de relanzamiento.
2- la realización, en forma individual o en cooperación, de proyectos de innovacion en producto (bienes o servicio) y en procesos de negocio.
3- la realización de proyectos que suponga una mayor dimensión empresarial y/o proyectos de colaboración empresarial.

LÍNEA INNOBIDEAK KUDEABIDE
Proyectos orientados a la mejora de la gestión empresarial en base al desarrollo de
actuaciones contempladas, bien los planes de choque, de continuidad del negocio o de
relanzamiento, elaborados por las empresas como respuesta a las consecuencias de la crisis
provocada por el Covid.
Los proyectos deberán desarrollarse en alguno de los siguientes ámbitos:
-Estrategia
-Clientes
-Personas
-Sociedad
-Innovacion
-Resultados

LÍNEA INNOBIDEAK-PERTSONAK
1- Actuaciones derivadas de planes de choque, de continuidad del negocio o de relanzamiento que permitan definir nuevos modelos de gestión de las personas y su
papel en el nuevo escenario.
2- Actuaciones cuyo fin sea que el proyecto empresarial se configure de manera más compartida entre todos sus miembros.
3- Proyectos de reflexión que permitan a las compañías planificar la sucesión ordenada en la gestión y/o en la propiedad.
4- Proyectos que permitan identificar y priorizar las habilidades necesarias de los equipos de las compañías de cara a la incorporación de nuevas tecnologías y habilitadores
digitales en la industria 4.0.

La ejecución de las actuaciones deberá comenzar con posterioridad a la presentación electrónica de la Solicitud de Ayuda; asimismo, se admitirán a trámite solicitudes de proyectos
iniciados a partir del 1 de enero de 2020 siempre que estén en curso en el momento de presentar la solicitud y se haga dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de publicación de la ayuda.

Requisitos:

-Disponer de un centro de actividad economica en la ccaa
-Realizar actividades estractivas , trasnformadoras, productivas , de servicios tecnicos ligados al proceso productivo
-Contar con 10 empleos en el periodo de 12 meses previos a la presentacion de la solicitud

Solicitud y plazo:
Del 16 de junio al 24 de septiembre.
www.spri.eus/lehiabide

Más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002327a.pdf

« »