SMART MOBILITY INDUSTRY

SMART MOBILITY INDUSTRY: PRODUKTUAREN BERRIKUNTZA

Deskribapena:

Berrikuntza teknologikoko proiektuak, produktu edo ekoizpen prozesu berriak sortzeko edo nabarmen hobetzeko bideratuak, betiere MUBIL estrategian definitutako esparruetan

lerrokatuta badaude.

a. Mugikortasun elektrikoa

b. Energia-metaketa

c. Ibilgailu autonomoa

Onuradunak:

a) Beren jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresak, babestuko den proiektuaren emaitzak instalazio horietan zuzenean erabiltzen badira. Elkarlan proiektuen kasuan, proiektuan parte

hartzen duen enpresa multzotik, Gipuzkoako enpresei dagokien parteak bakarrik jasoko du dirulaguntza.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden irabazi asmorik gabeko entitateak, betiere, lankidetzan aurkezten badira eta proiektuan duten parte hartzeak ez badu % 40 gainditzen.

Eskaera eta epea:

– Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko ekainaren 10etik uztailaren 20ra arte.

– Proiektuak hasteko epea: proiektuek ezingo dute hasita egon eskaera aurkeztu aurretik.

– Gehieneko epea proiektuak burutzeko eta justifikatzeko: 2021ko irailaren 10a baino lehen.

– Entitate bakoitzak, gehienez, bi proiektu aurkeztuko ditu.

Informazio gehiago:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/09/c2002507.pdf


SMART MOBILITY INDUSTRY: INNOVACIÓN EN PRODUCTO

Objeto:

Proyectos de innovación tecnológica dirigidos a la creación de nuevos productos o procesos productivos, o a su mejora significativa, alineados con los ámbitos definidos por la estrategia MUBIL:

a. Movilidad eléctrica

b. Almacenamiento de energía

c. Vehículo autónomo

Beneficiari@s:

a) Las empresas que desarrollan su actividad en Gipuzkoa, siempre que los resultados del proyecto a apoyar sean de aplicación directa a estas instalaciones. En el caso de proyectos en colaboración, del conjunto de empresas que participen en el proyecto únicamente serán objeto de subvención la parte correspondiente a las empresas de Gipuzkoa.

b) Entidades sin ánimo de lucro implantadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que se presenten en colaboración y su participación en el proyecto no supere el 40 % del mismo.

Solicitud y plazo:

-Presentación de solicitudes: del 10 de junio al 20 de julio de 2020.

– Plazo de inicio de los proyectos: los proyectos no podrán haberse iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud.

– Plazo máximo final de proyectos y su justificación: antes del 10 de septiembre de 2021.

– Cada entidad podrá presentar como máximo un total de dos proyectos.

Más información:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/09/c2002507.pdf

« »