INNOBIDEAK-KUDEABIDE programa

INNOBIDEAK-KUDEABIDE programaren xedea, Kudeaketa Aurreratuko Euskal Ereduarekin lotuta dauden Kudeaketa hobetzeko proiektuetarako dirulaguntzak arautzea da, baldin eta proiektu horiek laguntzen badute Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna hobetzen, betiere industria arloko enpresak eta horien ekoizpen prozesuarekin zerikusia duten zerbitzu teknikoekin lotuta daudenak, informazioaren eta komunikazioaren gizartearen esparrukoak, 5 langile edo hortik gora eta 50 langile baino gutxiago dituzten eta Gipuzkoan Kudeaketa aurreratua sendotzeko proiektu bat (2B) garatu nahi duten enpresak badira.

Beharrezkoa da, egunean izatea Euskalitek egindako Kudeaketa Aurreratuko Hasierako Kontraste Txostena, non gomendio gisa jasoko baita Kudeaketa Aurreratuko Finkatze Proiektu bat egitea identifikatu diren hobetu beharreko arloetako batean edo batzuetan.

Diruz lagunduko diren jarduerak:

Kudeaketa Aurreratuaren Kontraste Txostenari erantzuten dioten finkatze proiektuak (2B), Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren arabera enpresari aurre egiten lagunduko dioten metodologiak eta tresnak erabiltzea eta ezartzea helburu dutenak. Proiektuak bideratu beharko dira, genero-ikuspegia kontuan hartuta, ondorengo eremuetakoren bat gutxienez hobetzera:

-Estrategia

-Bezeroak

-Pertsonak

-Gizartea

-Berrikuntza

-Emaitzak

Proiektuaren kostu hautagarrien % 60 diruz lagunduko da, eta gehienez ere 7.200 euro izango dira enpresa bakoitzeko.

Eskaera orria eta dokumentazioa ondorengo web orri honen bitartez aurkeztuko dira: http://sustapena.Gipuzkoa.eus/Kudeaketa.

Eskaerak aurkezteko epea 2020ko irailaren 25ean, eguerdiko 12:00etan bukatuko da.

Informazio gehiago:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/09/c2002509.pdf


El programa INNOBIDEAK-KUDEABIDE subvenciona proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo Vasco de Gestión Avanzada que redunden en una mejora de la competitividad de las empresas de Gipuzkoa que sean industriales, conexas de servicios técnicos ligados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información y comunicaciones (TIC), que tengan 5 o más y menos de 50 personas empleadas y que quieran desarrollar un proyecto de consolidación en gestión avanzada (2B) en Gipuzkoa.

Es necesario, disponer del correspondiente Informe de Contraste de Gestión Avanzada en vigor, elaborado por Euskalit que incluya como recomendación la realización de un Proyecto de Consolidación en Gestión Avanzada, en una o varias de las áreas de mejora identificadas.

Actuaciones objeto de subvención: proyectos de Consolidación (2B) que den respuesta al Informe de Contraste de Gestión Avanzada, dirigidos a la aplicación e implantación de metodologías y herramientas, que permitan avanzar a la empresa de acuerdo al Modelo de Gestión. Los proyectos deberán estar orientados a la mejora, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en al menos alguno de los siguientes ámbitos:

-Estrategia

-Clientes

-Personas

-Sociedad

-Innovación

-Resultados

Se subvencionará el 60 % de los costes elegibles del proyecto con un máximo de 7.200 € por empresa.

La instancia de solicitud y la documentación que se adjunte se presentará a través de la siguiente página web: http://sustapena.Gipuzkoa.eus/Kudeaketa

Plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas

Más información:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/09/c2002509.pdf

« »