TALENTUA ETA IKASKUNTZA PROGRAMA/ PROMOCIÓN DEL TALENTO Y EL APRENDIZAJE

Proiektuak, enpresaren eta lurraldearen ekosistema indartzera bideratuta egongo dira, erdigune gisa pertsona jarriko duten lan testuinguruen diseinuaren eta garapenaren bidez; gaitasunak eta ahalmenak sustatuz, eta pertsonen eta enpresen ikaskuntzaren bidez; eta lurralde mailan heziketa, ekonomia eta gizarte eragileen arteko interakzioa indartuz.

ENTITATE ONURADUNAK:

Gipuzkoan dauden enpresak eta enpresa elkarteak.

DIRULAGUNTZAREN XEDE DIREN JARDUERAK:

Diruz lagunduko diren jarduketak honelakoak izango dira: enpresetan ezarpen prozesuak bultzatzen dituzten proiektuak, baita ikerketakoak, tresnen, metodologien eta/edo ebaluazio sistemen garapenekoak; eta balorizazio sozialekoak.

ZENBATEKOA

Dirulaguntzek ehuneko hauek izango dituzte: kostu hautagarrien % 100, honelako proiektuetan: ikerketakoak, tresnen, metodologien eta/edo ebaluazio sistemen

garapenekoak; eta balorizazio sozialekoak; eta kostu hautagarrien % 75, berriz, enpresetan ezarpen prozesuak bultzatzen dituzten proiektuetan.

BETETZEKO EPEAK:

• Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko irailaren 10ean, goizeko 12:00etan amaituko da.

• Jarduerak hasteko epea: dirulaguntza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren barruan.

• Proiektuen exekuzio data: 2021ko ekainaren 30a.

• Proiektuak justifikatzeko data: 2021ko uztailaren 30a.

Informazioa eta dokumentuak:

http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ekonomia/programak-etalaguntzak/talentua/talentua-ikaskuntza

Dirulaguntzak kudeatzeko aplikatiboa:

http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa


Los proyectos estarán orientados a fortalecer el ecosistema empresarial y territorial a través del diseño y desarrollo de contextos laborales que pongan en el centro a la persona, el impulso de las capacidades y competencias y el aprendizaje de las personas y las empresas, así como la interrelación entre los agentes formativos, económicos y sociales a nivel territorial.

ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Empresas y asociaciones empresariales radicadas en Gipuzkoa.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

Las actuaciones subvencionables consistirán en proyectos que impulsen procesos de implantación en las empresas, así como proyectos de investigación, desarrollo de

herramientas, metodologías, y/o sistemas de evaluación; y, valorización social.

CUANTÍA:

Las ayudas serán del 100% de los costes elegibles en los proyectos de investigación, desarrollo de herramientas, metodologías, y/o sistemas de evaluación; y, valorización social y del 75% de los costes elegibles en los proyectos que impulsen procesos de implantación en las empresas.

PLAZOS A CUMPLIR:

-Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas.

-Plazo de inicio de las actuaciones: con posterioridad a la solicitud de la ayuda, dentro del año natural.

-Fecha de ejecución de los proyectos: 30 de junio de 2021.

-Fecha de justificación de los proyectos: 30 de julio de 2021.

SOLICITUD:

• Información y documentos:

http://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-yayudas/talento/talentua-ikaskuntza

Aplicativo para gestionar las subvenciones:

http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa

« »